Det här behöver du veta om blåbetong

Blåbetong är ett byggmaterial som innehåller radium, vilket över tid bryts ner och bildar radon. Utöver radon genererar detta material även gammastrålning. Mellan åren 1929 och 1975 var blåbetong i produktion och flitigt använd i olika byggnadssammanhang, inklusive konstruktionen av väggar och bjälklag. Med tiden har blåbetong identifierats som den främsta källan till radon bland olika byggnadsmaterial. 

För de som har förhöjda radonhalter i sina bostäder, speciellt om byggnaden byggdes innan 1980-talet, är det värt att kolla de använda byggmaterialen vid konstruktionen. Höga radonhalter utgör en potentiell hälsorisk för både de boende. En uppskattning från Strålsäkerhetsmyndigheten indikerar att årligen ungefär 500 personer drabbas av lungcancer i samband med förhöjda radonhalter. Att vara medveten om och aktivt hantera problem med radon kan vara avgörande för att säkerställa en trygg och hälsosam boendemiljö.

Blåbetong utseende är karakteriserat av en matt blå färg samt en porös struktur som liknar en tvättsvamp. Färgtonen kan variera något beroende på produktionsplatsen runt om i landet och kan sträcka sig från en matt blå nyans till en matt grå.

De flesta hus med blåbetong återfinns främst i Mälardalen och större städer som Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Borås. För närvarande finns omkring 400 000 bostäder runt om i Sverige som byggdes med hjälp av blåbetong.

För att upptäcka höga radonhalter krävs en radonmätning. För att erhålla ett årsmedelvärde rekommenderas att mätningen genomförs under eldningssäsongen, vilken sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. En pålitlig metod för mätning är användningen av spårfilmsdosor avsedda för långtidsmätningar. Denna metod erbjuder en pålitlig bedömning av det årliga medelvärdet för radonhalten.

Om det konstateras att radonhalten i bostaden är för hög och detta beror på blåbetong, finns det flera åtgärder som kan vidtas:

  • Förbättra ventilationssystemet för att öka luftutbytet och minska ackumuleringen av radon.
  • Använda radontapet på väggarna för att försegla ytor som innehåller blåbetong. 
  • Ta bort materialet helt.

Genom att vidta dessa åtgärder kan risken för höga radonhalter i bostaden minskas och en säkrare boendemiljö skapas.

Written by