Radonbesiktning – så går det till

Om en radonmätning visar förhöjda radonhalter i din bostad, är det viktigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen av radon. Nästa steg i processen är att genomföra en radonbesiktning på plats för att identifiera radonkällor och få förslag på lämpliga åtgärder för att lösa ditt problem med radon.

Genom att genomföra en radonbesiktning kan du få en bättre förståelse för var radonet kommer ifrån och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska exponeringen. Det är viktigt att agera snabbt om höga radonhalter upptäcks, eftersom långvarig exponering för höga nivåer av radon kan öka risken för lungcancer.

En radonbesiktning består vanligtvis av följande delar:

  1. Ventilationskontroll – Under radonbesiktningen kommer ventilationen att kontrolleras för att säkerställa att den fungerar korrekt och tillräckligt för att hålla luften i bostaden i rörelse. En bristande ventilation kan leda till högre radonhalter inomhus.
  2. Genomgång av bostaden – Inspektören går igenom bostaden och undersöker byggnadsmaterial, tätningar och andra potentiella källor för radonläckage. Inspektören tittar också på ritningar och eventuella radonmätningsrapporter som tidigare utförts.
  3. Mätning av gammastrålning – En annan metod som kan användas för att bedöma radonrisken i en byggnad är att mäta gammastrålningen som avges från byggnadsmaterialet (blåbetong). Gammastrålning är en form av strålning som också kan ge indikationer på eventuella radonläckage.
  4. Sammanställning av resultat och åtgärdsförslag – Efter att besiktningen är klar, sammanställs alla resultat och åtgärdsförslag. Om höga radonhalter upptäcks, kan det finnas flera olika åtgärder som kan vidtas för att minska exponeringen för radon. Dessa åtgärder kan inkludera att öka ventilationen och täta sprickor och andra läckage, eller installera en radonsug.

Sammanfattningsvis är radonbesiktning en viktig åtgärd för att säkerställa att en bostad eller byggnad är säker från radon. Genom att kontrollera ventilationen, undersöka byggnadsmaterial och genomföra mätningar kan besiktningen ge en klar bild av eventuella radonhalter och vad som kan göras för att minimera riskerna.

Written by