Radonmätning – för en hälsosam inomhusmiljö

Radonmätning har blivit en nödvändighet för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor i Sverige. Med cirka 400 000 bostäder som tros ha förhöjda radonhalter i inomhusluften är det ytterst viktigt att förstå riskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö. 

Att genomföra en radonmätning är enkelt. Det innebär att man beställer radonmätare och placerar dem enligt de medföljande instruktionerna. Under mätperioden registrerar dosorna radonhalterna i luften. När mätperioden är över skickas dosorna tillbaka för analys. Efter ungefär en vecka får du besked om det finns förhöjda radonnivåer eller om du kan känna dig trygg i din inomhusmiljö.

Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som är radioaktiv. Detta gör det ännu viktigare att mäta dess närvaro. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer avsevärt. Årligen drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radonexponering. Denna farliga gas kan tränga in i våra hem från marken, byggnadsmaterial eller vatten. Det är därför nödvändigt att genomföra radonmätningar för att upptäcka och hantera detta hot.

Radonmätningar bör utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden bör vara minst två månader, vilket kallas för långtidsmätning. Detta ger ett tillförlitligt årsmedelvärde för radonhalten. Det hygieniska gränsvärdet för radonhalten i inomhusluft är satt till 200 Bq/m³ för bostäder och allmänna lokaler. Om radonhalten överskrider dessa nivåer måste en utredning utföras för att fastställa källan till radon och vidta lämpliga åtgärder.

Det är speciellt viktigt att utföra radonmätningar i följande situationer: vid köp eller försäljning av en bostad, vid renovering eller tillbyggnad av ditt hem, vid ändringar i ventilationssystemet, vid byggandet av ett nytt hus, om mer än tio år har gått sedan den senaste radonmätningen eller om du misstänker att radon kan finnas i ditt hem.

I vissa situationer kan det vara nödvändigt att utföra en korttidsmätning, som kan vara mer praktiskt vid exempelvis husköp eller omedelbara åtgärder. Dock bör det noteras att en korttidsmätning endast ger rådgivande information. En korttidsmätning pågår i minst sju dagar, helst tio dagar, och följer en liknande process som långtidsmätning.

Radonmätning är en viktig del av att säkerställa en hälsosam och säker inomhusmiljö. Med höga radonhalter som kan öka risken för cancer är det avgörande att mäta och vidta nödvändiga åtgärder. Genom att förstå och agera mot radonrisken kan vi skapa en tryggare och mer hälsosam miljö för oss själva och våra familjer.

Written by